The Eagle Prepares

Copyright San Diego Union-Tribune, 2001.
September 13, 2001